TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ĆUPRIJA – REGISTRACIJA I KATEGORIZACIJA SMEŠTAJNIH KAPACITETA

Објављено 26/01/2024 у 
Podeli ovu objavu:

Iz Turisičke organizacije opštine Ćuprija upućuju apel vlasnicima smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Ćuprija koji svoje usluge reklamiraju na Booking-u i ostalim platformama , a da pre toga nisu izvršili registraciju i kategorizaciju objekta. Kolege iz Lokalne samouprave zaintereovanim stranama stoje na raspolaganju, a korišćenje portala E Turista takođe nije komplikovano pa nema razloga da se ova usluga razvija na nepopularan način.

 Ovim ptem se zahvaljujemo svima koji su to uradili u skladu sa Zakonom i unapredili turističku ponudu opštine Ćuprija.

U nastavku mejla šaljemo Vam osnovne odredbe Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koje se odnose na ovu temu.

Fizička lica koja pružaju usluge smeštaja turistima, dužna su da te usluge pružaju saglasno  Zakonu o ugostiteljstv.u

Do stupanja na snagu, odnosno početka primene odredaba, kojima se predmetna oblast bliže uređuje, bilo je moguće da fizička lica zaključe ugovor o zakupu nepokretnosti sa korisnicima usluga smeštaja, u praksi često samo na nekoliko dana. Na ovaj način je izigravana obaveza kategorizacije takvih smeštajnih kapaciteta, nije se vodila evidencija turista, korisnika usluga smeštaja, kako domaćih, tako i stranih državljana, nisu izvršavane obaveze prema jedinici lokalne samouprave kroz plaćanje boravišne takse, nije postojala jedinstvena evidencija takvih objekta (stanova, apartmana, soba i dr.), kao ni fizičkih lica koja su pružala usluge smeštaja i dr.

Zakonom je oblast pružanja usluga smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) u potpunosti uređena.

- Obavezna kategorizacija objekta za smeštaj -

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo kategorišu se u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata.

Ugostitelj (ovde fizičko lice) je dužan da pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u navedenim ugostiteljskim objektima (ovde objekti domaće radinosti - kuća, apartman i soba) pribavi rešenje o kategorizaciji.

Zakonom je, između ostalog, propisano da ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta domaće radinosti uviđajem na licu mesta proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje nadležni organ jedinica lokalne samouprave.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta domaće radinosti vrši se, rešenjem koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave rešenjem odlučuje po podnetom zahtevu pojedinačno za svaki objekat. Rešenje sadrži i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja, kao i druge relevantne podatke.

- Uslovi za obavljanje delatnosti od strane fizičkog lica -

Zakon posebno uređuje obavljanje navedene delatnosti od strane fizičkog lica, kao ugostitelja, koje odredbe su počele da se primenjuju od 1. juna 2019. godine.

Tako  je propisano da fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga. Individualni ležaj namenjen je za jednu osobu.

Fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja.

Dalje, Zakonom je propisano da fizičko lice, pre početka obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu domaće radinosti, pribavlja rešenje kojim se taj objekat kategoriše.

Fizičko lice kao ugostitelj dužan je da na ulazu u objekat vidno istakne svoje ime i prezime, kao i kontakt telefon. Fizičko lice kao ugostitelj nije dužno da istakne iznos boravišne takse.

Takođe, Zakonom se propisuje da fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta.

U slučaju da ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti pruža lice koje je suvlasnik tog smeštajnog objekta, dužno je da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost drugog suvlasnika.

Izuzetno, ugostiteljske usluge može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnikaodnosno suvlasnika, uz njihovu pisanu saglasnost. Navedena saglasnost mora biti overena kod javnog beležnika.

Članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

- Pružanje usluga neposredno od strane fizičkog lica ili preko posrednika -

Dalje, Zakonom se propisuje da fizičko lice može neposredno da pruža ugostiteljske usluge, odnosno da vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti.

Izuzetno fizičko lice može da vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti preko posrednika.

U slučaju da fizičko lice pruža usluge preko posrednika (pravnog lica ili preduzetnika) sa istim zaključuje ugovor koji naročito sadrži:

 • - ime i prezime fizičkog lica,
 • - njegovu adresu,
 • - broj i datum izdavanja rešenja o kategorizaciji,
 • - naziv organa koji je izdao rešenje,
 • - rok važenja rešenja,
 • - podatke o vrsti smeštajnog objekta i
 • - podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja.

Dalje, Zakonom se propisuje da fizičko lice, za pružene ugostiteljske usluge smeštaja izdaje poseban račun.

- Obaveza izdavanja računa za pružene usluge i vođenja evidencije -

Poseban račun sadrži:

 • - redni broj,
 • - ime i prezime fizičkog lica,
 • - njegovu adresu,
 • - vrstu, kategoriju i adresu ugostiteljskog objekta,
 • - ime i prezime korisnika usluge,
 • - podatke o prodajnoj ceni sa specifikacijom pruženih usluga, kao i
 • - datum izdavanja računa.

Poseban račun se sačinjava u dva primerka, od kojih se jedan uručuje korisniku usluge, a drugi zadržava fizičko lice, koje je izdalo račun.

Fizičko lice je dužno da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje ili izmenu unetih podataka, tako da se po hronološkom redu omogućava uvid u izdate račune.

Fizičko lice je dužno da evidenciju izdatih računa čuva dve godine.

Na poseban račun ne primenjuju se odredbe člana 70. stav 5. Zakona, odnosno fizičko lice, kao davalac smeštaja nije dužan da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse.

Zakonom je propisano da davanje u zakup kuće, stana, apartmana, sobe, ležaja ili drugog prostora koji je namenjen za smeštaj od strane pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u periodu do 30 dana smatra se pružanjem ugostiteljske usluge smeštaja i u tom slučaju fizičko lice je dužno da uslugu smeštaja, pruža na način propisan Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona.

- Boravišna taksa -

U vezi sa plaćanjem boravišne takse Zakonom je propisano da je obveznik plaćanja boravišne takse fizičko lice, koje pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti.

Boravišnu taksu fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način.

Na osnovu Zakona, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja, kojom se bliže propisuju uslovi i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja.

Navedenom Uredbom propisano je da se visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje tako što se broj individualnih ležaja, množi sa iznosom boravišne takse po individualnom ležaju u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, i to za:

 • 1) I kategorija turističkog mesta - 3.300,00 dinara;
 • 2) II kategorija turističkog mesta - 2.600,00 dinara;
 • 3) III kategorija turističkog mesta - 2.000,00 dinara;
 • 4) IV kategorija turističkog mesta - 1.300,00 dinara.

Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja se množi sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Za nepostupanje fizičkog lica po napred navedenim članom 92. Zakona propisane su novčane kazne od 150.000 do 350.000 dinara.

Pored navedenog fizičko lice je dužno da ispuni i druge obaveze propisane Zakonom, posebno u delu isticanja, odnosno utvrđivanja cene smeštaja i stavljanja istih na uvid; pridržavanja istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena; unošenja podataka o korisniku usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način.

HORREUMMARGIINFO.RS
                PORTAL
Све важне информације и градске вести на једном месту. За сва додатна питања и информације, можете нас контактирати.
Имресум
Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram